การลาออกครั้งสุดท้าย (Practical #006) ภาณุมาศ ทองธนากุล

ISBN:

Published:

Paperback

304 pages


Description

การลาออกครั้งสุดท้าย (Practical #006)  by  ภาณุมาศ ทองธนากุล

การลาออกครั้งสุดท้าย (Practical #006) by ภาณุมาศ ทองธนากุล
| Paperback | PDF, EPUB, FB2, DjVu, talking book, mp3, ZIP | 304 pages | ISBN: | 9.31 Mb

เรืองราวจากชีวิตจริงของชายหนุมผูวางงานโดยสมัครใจ เขาไมไดมีเพียงแผนการทีจะไมอดตาย แตยังตังใจจะอยูอยางมังคังในทรัพยสิน สุขภาพ และเวลาอันเหลือเฟือเพือชีวิตทีจะไมตอง ลาออก จากทีไหนอีกตอไปผลงานลาสุดของผูเขียน หัดเยอรมัน ฟินแลนดไมมีแขน และMoreเรื่องราวจากชีวิตจริงของชายหนุ่มผู้ว่างงานโดยสมัครใจ เขาไม่ได้มีเพียงแผนการที่จะไม่อดตาย แต่ยังตั้งใจจะอยู่อย่างมั่งคั่งในทรัพย์สิน สุขภาพ และเวลาอันเหลือเฟือเพื่อชีวิตที่จะไม่ต้อง ลาออก จากที่ไหนอีกต่อไปผลงานล่าสุดของผู้เขียน หัดเยอรมัน ฟินแลนด์ไม่มีแขน และ เสียดาย...คนอินเดียไม่ได้อ่านEnter the sum

Related Archive BooksRelated Books


Comments

Comments for "การลาออกครั้งสุดท้าย (Practical #006)":


6-6-6.pl

©2011-2015 | DMCA | Contact us